นโยบายของอิสรชน

อิสรชน มีแนวนโยบายสนับสนุนการทำงานภาคสังคม ด้วยการให้การสนับสนุนการทำงานภาคสังคมในวงกว้างทั้งของภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบการสนับสนุนการทำงานรายโครงการและการสนับสนุนการทำงานระดับนโยบาย อิสรชน มีนโยบายทำงานโดยการประสานงานระดับปฏิบัติในพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และครอบคลุมจังหวัดอื่นๆ ตามสถานการณ์ของสังคมในขณะนั้น แบ่งแนวนโยบายด้านนี้ออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่
1. แนวนโยบายด้านการพัฒนา
สนับสนุนให้มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมในทุกระดับ โดยเน้นการทำงานเชิงบวกกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. แนวนโยบายด้านสวัสดิการสังคม

สนับสนุนให้มีการจัดการเรื่องสวัสดิการสังคมโดยเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายในทุกกลุ่มเข้าถึงรัฐสวัสดิการ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยเน้นการทำงานเชิงประสานงาน อย่างสหวิชาชีพ และการทำงานเชิงบวกเป็นสำคัญ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของมูลนิธิ ได้แก่ ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ พนักงานบริการอิสระ คนด้อยโอกาสในสังคม
นโยบายด้านการสนับสนุนการบริการด้านวิชาการ

อิสรชน มีแนวนโยบายสนับสนุนบริการด้านวิชาการ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การบริการให้คำปรึกษา เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน การบรรยายให้ความรู้ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามที่มีการร้องขอมาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ ให้คพนึงถึงแนวนโยบายหลักของมูลนิธิในด้านอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เป็นสำคัญ โดยเน้นให้ ผู้มาฝึกงานปฏิบัติหน้าที่เสมือนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิผู้หนึ่ง
นโยบายด้านการพัฒนาองค์กร

อิสรชน มีแนวนโยบายด้านการพัฒนาองค์กรด้วยการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของอิสรชน เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาโครงการเพื่อทำงานตามความถนัดของตนเอง และมีนโยบายสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับการทำงานของอิสรชนเพื่อนำมาพัฒนางานที่สมาคมดำเนินอยู่ในโครงการต่างๆ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ต้องผ่านกระบวนการคัดสรร คัดเลือก ตามประกาศ หรือ ระเบียบ ที่ออกโดย สมาคมฯโดยลำดับ