วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกับผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
 2. เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ของ เด็ก เยาวชน และชุมชน ผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
 3. เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
 4. เพื่อส่งเสริมครอบครัว สังคม ชุมชน ผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ให้มีสุขภาวะที่ดี
 5. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
 6. เพื่อส่งเสริมการดำรงอยู่ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
 7. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ งานวิจัย การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 8. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ค้นคว้าและศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
 9. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
 10. เพื่อส่งเสริมอุดมคติคนหนุ่มสาว ให้มีจิตใจอาสาสมัครในการรับใช้สังคม
 11. เพื่อดำเนินการหรือร่วมกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์อื่น เพื่อสาธารณประโยชน์
 12. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข