คณะกรรมการมูลนิธิ

  1. ดร.โสภณ พรโชคชัย – ประธานกรรมการ
  2. นางวิไลพรรณ หลวงยา – รองประธานคนที่ 1/เหรัญญิก
  3. นายรัฐศักดิ์ อนันตริยะ – รองประธานคนที่ 2
  4. นางกรองทอง สรวารี – กรรมการ
  5. นางงามจิต แต้สุวรรณ – กรรมการ
  6. นางสาวเหมพรรษ บุญย้อยหยัด – กรรมการ
  7. นายชาตรี  ฝากตัว – กรรมการ
  8. นายยิ่งเกีรติ  เหล่าศรีศักดากุล – กรรมการ
  9. นายพรสรวง  โพธิ์ทอง – กรรมการ
  10. นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นฤทธิ์ – กรรมการ
  11. นายนที สรวารี – กรรมการเลขาธิการ