คณะกรรมการมูลนิธิ

 1. ดร.โสภณ พรโชคชัย – ประธานกรรมการ
 2. นางวิไลพรรณ หลวงยา – รองประธานคนที่ 1/เหรัญญิก
 3. นายรัฐศักดิ์ อนันตริยะ – รองประธานคนที่ 2
 4. นางกรองทอง สรวารี – กรรมการ
 5. นางงามจิต แต้สุวรรณ – กรรมการ
 6. นางสาวเหมพรรษ บุญย้อยหยัด – กรรมการ
 7. นายชาตรี  ฝากตัว – กรรมการ
 8. นายยิ่งเกีรติ  เหล่าศรีศักดากุล – กรรมการ
 9. นายพรสรวง  โพธิ์ทอง – กรรมการ
 10. นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นฤทธิ์ – กรรมการ
 11. นายนที สรวารี – กรรมการเลขาธิการ